Arvo Pärt: Bogoróditse dyévo

Click to hear Friday’s Voices sing Arvo Pärt, Bogoroditsye Dyevo.

Performance by the King’s Singers. [NML] (info)

Bogoróditse dyévo, raduisya,
Blagodatnaya Mariye Gospod s Toboyu.
Blagoslovenna Ty v zhenakh,
I blagosloven plod chreva Tvoyevo,
Yako Spasa rodila yesi dush nashikh.


Virgin Mother of God,
Hail, Mary, full of grace, the Lord is with you;
Blessed are you among women,
And blessed is the fruit of your womb,
For you gave birth to the saviour of our souls.

Bogoroditsye Dyevo is the Russian Orthodox equivalent of the Hail Mary.