Bogoróditse dyévo

Bogoróditse dyévo, raduisya,
Blagodatnaya Mariye Gospod s Toboyu.
Blagoslovenna Ty v zhenakh,
I blagosloven plod chreva Tvoyevo,
Yako Spasa rodila yesi dush nashikh.


Virgin Mother of God,
Hail, Mary, full of grace, the Lord is with you;
Blessed are you among women,
And blessed is the fruit of your womb,
For you gave birth to the saviour of our souls.